Login:  Hasło:      

 
 
           
 

Regulamin Biegu na Orientację w Bożenkowie 14 stycznia 2017

1.Postanowienia ogólne:

Bieg na Orientację w Bożenkowie zwany Rajdem na Orientację jest biegiem sportowo-turystycznym

Uczestnicy wystartują 14 stycznia 2018r o godz. 11:00

Bazą zawodów jest świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej 2

Organizatorem jest Tomasz Olechnowicz :  t.ol@wp.pl  tel. 604543474

2. Cele biegu:

  • promocja województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności mało znanych zakątków wokół Bydgoszczy położonych w Bożenkowie

  • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku

  • integracja sympatyków turystyki nawigacyjnej

3. Startujący:

· prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia oraz dzieci z rodzicami na trasie rodzinnej

· dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

· osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w biegu, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej przed startem.

4. Klasyfikacje:

Indywidualna na każdej z tras pieszych osobno dla kobiet i mężczyzn, 

5. Rodzaje tras i zasady rozgrywania biegu:

Trasa 6 km (rodzinna)

Istotą tej trasy jest zaliczenie jak najwięcej punktów kontrolnych (PK) w jak najkrótrzym czasie. Trasa ta będzie dostosowana dla rodzin z dziećmi, chcących odbyć spacer po okolicy, bez konieczności uczestnictwa w rywalizacji.Uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.

Długość tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwoną tablicą  umiejscowioną np. na drzewie posiadającą własny kod i perforator (pieczątkę).

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK  w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

Sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy odnaleźli i potwierdzili przynajmniej jeden PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w drugiej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wariant trasy jest dowolny.

Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi.

Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

Uczestnicy wszystkich tras będą mieli pomierzony czas i zamieszczeni zostaną w wynikach biegów. 

Trasa  12 km

Obowiązują te same zasady jak na trasie 5 km. Jednakże trasa ta przeznaczona jest dla bardziej wytrenowanych biegaczy i piechurów.

6 . Nagrody i trofea:

zwycięzcy na wszystkich trasach otrzymają drobne upominki, dla każdego symboliczny pamiątkowy medal

7. Wyposażenie obowiązkowe:

odpowiedni ubiór - pamietajmy że startujemy zimą i warunki pogodowe mogą być bardzo trudne (mróz, śnieg, zamieć)

naładowany telefon komórkowy.

8. Opłata startowa:

Koszt udziału w zawodach to 10 zł od osoby dorosłej i 5 zł od dziecka bez względu na wariant trasy

Koszt udziału w zawodach pokrywa  poczęstunek, gorace napoje, materiały startowe (numer, mapa), pamiątkowy medal

Opłatę należy wpłacić na nr konta 77 1940 1076 4528 6410 0000 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika do dnia 11.01.2018. Właścicielem rachunku jest Tomasz Olechnowicz - organizator

9. Postanowienia końcowe:

Ze zwględów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 14:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów:
- na mecie, (bazie Rajdu)
- telefoniczne dzwoniąc pod numer podany przez organizatora

Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść , i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.

Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

W bazie zawodów – świetlicy GOK będzie punkt medyczny z apteczką pierwszej pomocy. Nie będzie karetki pogotowia

Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku.

 
           
           
           
           
           
           
         
             
   

Copyright©2014  ZawodySportowe.info

stat4u