Login:  Hasło:      

 
 
           
 

Regulamin Biegu Towarzyskiego „Razem dla Zuzi”

w Myślęcinku 2 kwietnia 2018 r.

1. Postanowienia ogólne:

Bieg Towarzyski „Razem dla Zuzi” jest biegiem charytatywnym, sportowo-turystycznym i rozegrany będzie w formule biegu na orientację.

Uczestnicy wystartują 2 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00.

Miejsce startu i mety będzie zlokalizowane w pobliżu Baru pod Strzechą na terenie dawnych terenów wystawowych w Myślęcinku.

Organizatorem jest Tomasz Olechnowicz, email: t.ol@wp.pl,  tel. 604 543 474 (Sport Smukała Opławiec Janowo) oraz Kornelia Januszkiewicz (HDR Wataha Bydgoszcz).

2. Cele biegu:

- pomoc finansowa w kosztach przeszczepu komórek macierzystych  Zuzanny Lukowskiej, 8-letniej dziewczynki z porażeniem mózgowym,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku.

3. Startujący:

- prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia oraz dzieci z rodzicami na trasie rodzinnej,

- do uczestnictwa w biegu dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

4. Klasyfikacje:

- indywidualna trasie 10 km,

- indywidualna na trasie 5 km.

5. Rodzaje tras i zasady rozgrywania biegu:

· Trasa 5 km (rodzinna)

Istotą tej trasy jest zaliczenie jak największej liczby punktów kontrolnych (PK) w jak najkrótszym czasie.  Dostosowana  będzie dla rodzin z dziećmi, chcących odbyć spacer po okolicy, jak również dla osób poruszających się na wózkach. Nawierzchnia w więkrzości będzie asfaltowa. Uczestnicy będą mogli zaliczać PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Trasa bezpieczna, bez ruchu samochodowego.

Punkt Kontrolny (PK) będzie oznaczony biało-czerwoną tablicą („lampionem”) umiejscowioną np. na drzewie, posiadającą własny kod i perforator. lub kolorowe kredki

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej, o numerze odpowiadającym danemu PK. W przypadku braku perforatora należy w odpowiednie pole karty startowej wpisać długopisem kod z tablicy . Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK oraz dotarcie na metę biegu.

O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w drugiej czas przybycia na metę.

Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Wariant trasy jest dowolny.

Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i kartę startową.

Wszelkie przerwy na trasie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

Uczestnicy wszystkich tras będą mieli pomierzony czas i zamieszczeni zostaną w wynikach biegów. Pomiar czasu ręczny.

· Trasa 10 km

Obowiązują te same zasady jak na trasie 5 km. Jednakże trasa ta przeznaczona jest dla bardziej wytrenowanych biegaczy i piechurów. Trasa prowadzić będzie drogami asfaltowymi, jak również gruntowymi ścieżkami leśnymi, po terenie wyłączonym dla ruchu samochodowego.

6. Nagrody i trofea:

Zwycięzcy na wszystkich trasach oraz dzieci otrzymają drobne upominki w zależności od pozyskania sponsorów.  Pamiętajmy, że bieg jest charytatywny i nie startujemy dla nagród.

7. Wyposażenie obowiązkowe:

- odpowiedni ubiór,

- naładowany telefon komórkowy.

8. Opłata startowa:

Koszt udziału w zawodach to dobrowolna i jakakolwiek wpłata na przeszczep komórek macierzystych. Konto dla wpłat 78175013126886530263152309 z dopiskiem Razem dla Zuzi lub  Strona internetowa zbiórki:   https://zrzutka.pl/przeszczep-komorek-macierzystych-zulki-kulki-82nfsx.

9. Postanowienia końcowe:

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Biegu do godziny 14:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie 

- telefoniczne, dzwoniąc pod numer podany przez Organizatora.

Uczestnicy w czasie trwania Biegu mają prawo biec, iść i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław, wchodzenie na zamarznięte akweny, przechodzenie przez ogrodzenia.

Udział w biegu jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie biegu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przed biegiem.

W miejscu startu i mety znajdować się będzie punkt medyczny z apteczką pierwszej pomocy. Nie będzie karetki pogotowia.

Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenie parku oraz poruszania się po terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Numer startowy, wydawany  przed startem należy podczas trwania Biegu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Biegu.

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku i wyników biegu

 
           
           
           
           
           
           
         
             
   

Copyright©2014  ZawodySportowe.info

stat4u